Majestico

Gwarancja

ZASADY KONSERWACJI STOŁÓW

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuży trwałość, estetykę oraz pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu.

DREWNO: Nie powinno się stawiać mebli z drewna litego w pomieszczeniach o zbyt wysokiej wilgotności powietrza, a także w pobliżu grzejników i innych bezpośrednich źródeł ciepła. Należy też uważać, aby nie narażać powierzchni lakierowanych na uszkodzenia mechaniczne, gdyż powstałe w ich wyniku zarysowania i zagłębienia powodują brak ochrony drewna przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgoci, promieni słonecznych). Drewno należy regularnie odkurzać czysta i miękką szmatka. Może być ona sucha lub delikatnie zwilżona wodą.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA STOŁÓW

 1. Stoły należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
  2. Stoły należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Normalne warunki klimatyczne użytkowania stołów: – wilgotność względna powietrza 40-70% – temperatura 15-30 °C
  3. Stołów nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych grzejników.
  4. Polakierowane powierzchnie stołów należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.
  5. Należy unikać długotrwałego kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą również wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierniczej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.
  6. Elementów drewnianych nie wolno czyścić agresywnymi środkami.
  7. Stoły należy użytkować na równych powierzchniach.

 

WARUNKI GWARANCJI

Produkty firmy Majestico są wytwarzane przy użyciu zarówno najnowocześniejszych technologii, jak i ręcznej manufaktury, co czyni je tak wyjątkowymi. Dzięki ręcznemu wykończeniu każdy wyrób jest w swoim rodzaju niepowtarzalny i może posiadać pewne atrybuty, które nie są wadą, a cechą charakterystyczną ręcznej manufaktury.

Poniżej prezentujemy normy jakościowe, według których wytwarzamy nasze wyroby:

 

 

 1. Firma Majestico udziela 12 – miesięcznej gwarancji na zakupiony przez Państwa towar liczonej od daty sprzedaży.
 2. Warunkiem świadczenia gwarancji jest pełne rozliczenie płatności za wyrób objęty gwarancją.
 3. Przyjmujący zamówienie zapewnia, iż towar jest dobrej jakości i nie ma wad, spełnia swoje funkcje, pod warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem w warunkach nie odbiegających od typowych, przy normalnym ich obciążeniu oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji (warunki prawidłowej eksploatacji określa instrukcja użytkowania)
 4. Okres gwarancji liczy się od daty wydania wyrobu Klientowi.
 5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.
 6. Jeżeli kupujący uniemożliwi dokonania oględzin lub naprawy mebla – w szczególności, gdy odmówi wydania mebla do naprawy fabrycznej uważa się, iż zrezygnował z uprawnień gwarancji.
 7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

 

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE – PROTOKÓL REKLAMACYJNY

 1. Reklamacje ilościowe i uszkodzenia mechaniczne muszą być zgłaszane pisemnie w formie protokołu w chwili odbioru towaru-pod rygorem utraty tego uprawnienia.
 2. Jeżeli Kupujący nie złoży do Sprzedawcy pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od chwili spisania protokołu uszkodzeń mechanicznych stwierdzonych w chwili dostawy, dostawa traktowana jest za zrealizowaną bez zastrzeżeń.
 3. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania jakości odebranego towaru i niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o ewentualnych zastrzeżeniach co do jakości. Reklamacje jakościowe powinny być zgłaszane niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty dostawy.
 4. Reklamacja wymaga dla swej ważności wskazania faktury sprzedaży i dokładnego określenia towaru.
 5. Sprzedawca winieni rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja wiąże się z koniecznością konsultacji podmiotów trzecich (dotyczy powierzchni lakierowych, olejowanych) odpowiedź na reklamację zostanie udzielona po uzyskaniu stanowiska tego podmiotu. Termin odpowiedzi nie zostaje jednoznacznie określony.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za straty Kupującego powstałe na skutek zasadnej reklamacji, a jego odpowiedzialność odszkodowawcza wobec kupującego ogranicza się do wartości zasadnie reklamowanych towarów według cen sprzedaży na rzecz Kupującego. Sprzedający nie odpowiada za straty pośrednie i następcze Kupującego.
 7. Proces reklamacyjny będzie rozpatrzony jedynie w sytuacji dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy.
 8. Jeżeli wyrób jest wykonany na podstawie danych przekazanych przez Kupującego (rysunków, pomiarów), Sprzedający nie odpowiada za poprawność pomiarów i rysunków dostarczonych przez Kupującego.
 9. Sposób rozpatrzenia reklamacji (naprawa lub wymiana na nowy produkt) będzie rozpatrywana przez Sprzedającego. Wymiana produktu na nowy następować będzie w przypadku, gdy wada jest niemożliwa do usunięcia lub gdy naprawa mogłaby spowodować obniżenie jakości wyrobu..

 

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

 1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach :
  – użytkowania mebla w zakresie temperatur poniżej 15 °C lub powyżej 30 °C,
  – użytkowania mebla w zakresie wilgotności powietrza poniżej 30% lub powyżej 80%,
  – zalania mebla wodą lub inną cieczą,
  – użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem (np. zarysowania od noża),
  – zabrudzenia wyrobów
  – stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji,
  – stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione,
  – szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,
  – szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia mebli przez Klientów, np. podczas przeprowadzki.
  – szkód i usterek widocznych przy zakupie w następstwie których obniżono cenę wyrobu.
  – uszkodzeń mechanicznych ,
 2. Za wadę nie zostaną uznane :
  – dopuszczalne różnice w kolorze i odcieniu drewna. Drewno jako materiał naturalny jest zróżnicowany i niepowtarzalny a drobne różnice nie są wadą wyrobu,
  – Zmiany zachodzące w drewnie będące efektem naturalnych procesów (naturalne zmiany odcienia drewna, połysku lakieru itp.). Przebarwienia powstałe na skutek intensywnego narażania na promienie słoneczne.
  – właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału

– Różnice kolorystyczne oraz odcienie drewna na produktach zakupionych w różnym okresie.
– widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,

– Różnice wymiarowe w elementach drewnianych. W zależności od warunków klimatycznych różnice w wymiarach poszczególnych elementów mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów pierwotnych. Wynika to z faktu, że drewno oddaje lub pobiera wilgotność z powietrza a przy tym zmienia swoją objętość. Jest to naturalna cecha, której nie można uniknąć – drewno pęcznieje lub kurczy się.

– Odchyłki wymiarowe w elementach stalowych i metalowych:

– Wymiar do 1m: ±1mm

– Wymiar powyżej 1m: ±2mm

– Szczeliny między elementami spasowanymi: 0-1mm

 

– Powierzchnia stalowa i metalowa:

 1. a) Niewielkie rysy po szlifowaniu
 2. b) Różniące się nieco odcienie patyny (proces patynowania nie jest w 100% kontrolowalny i uzależniony jest od wielu czynników, co przekłada się na nieco różniące się efekty końcowe)
 3. c) W miejscach niedostępnych lub niewidocznych niewielkie niedomalowania
 4. d) Miejscowe zaprószenia (nie więcej niż 3 na powierzchni 10x10cm)

– Różnice w odcieniu poszczególnych elementów wynikające z różnych warunków siedliskowych drzew użytych do produkcji wyrobu.

 1. Gwarancją producenta nie są objęte:
 2. Uszkodzenia mechaniczne nie opisane w protokole z dnia dostawy, odbioru towarów.
 3. Wady jakościowe nie zgłoszone podczas dostawy lub ciągu 14 dni od dnia dostawy.
 4. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieostrożnego transportu, montażu oraz regulacji.
 5. Wady i uszkodzenia, które były podstawą do obniżenia ceny wyrobu.
 6. Zły montaż blatów do konstrukcji stalowych:
 7. Stosowanie nieodpowiednich śrub mogących rozepchać gniazdo montażowe i doprowadzić do pęknięcia blatu.
 8. Stosowanie śrub rdzewiejących powodując odbarwienie na powierzchni drewna.
 9. Produkty które zostały poddane jakiejkolwiek obróbce lub próbie naprawy przez osoby nieuprawione.